Ulga na start – 6 miesięcy bez składek ZUS

Chcesz otworzyć firmę? Jeśli rejestrujesz ją po raz pierwszy, albo minęło 5 lat od zakończenia twojej poprzedniej działalności, od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

Na czym polega ulga na start

W zwykłych okolicznościach, każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu (np. pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo preferencyjnej wysokości.

Dzięki nowej uldze nie musisz płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Uwaga! Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli skorzystasz z ulgi, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. Składkę zdrowotną będziesz mógł odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych możesz skorzystać z innej ulgi – obniżonego (preferencyjnego ZUS), która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki.

Jak obliczać okres 6 miesięcy ulgi na start

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj. Ulga trwa pełnych 6 miesięcy.

Kto może skorzystać z ulgi na start

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub  w  poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Ważne! W okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko ciebie, jako osoby prowadzącej działalność.

Jakie są formalności ZUS przy uldze na start

Jeśli rejestrujesz działalność, automatycznie zostaniesz zarejestrowany, jako płatnik składek do ZUS (nie musisz oddzielnie rejestrować się w ZUS jako płatnik). W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz jednak oddzielnie zarejestrować się w ZUS (jako osoba ubezpieczona) do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przy korzystaniu z ulgi na start

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi na start i przez 6 miesięcy po założeniu firmy płacić składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne (nie musisz w tym czasie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne), powinieneś zarejestrować się w ZUS.

Na zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego masz 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonujesz na formularzu ZUS ZZA

Dokument możesz złożyć bezpośrednio do ZUS (w firmie papierowej albo elektronicznej)

Zgłoszenie ZUS ZZA możesz dołączyć do wniosku o rejestrację firmy w CEIDG

Pamiętaj, że jeśli członek Twojej rodziny (np. dziecko, małżonek) nie ma żadnego tytułu (prawa) do ubezpieczenia zdrowotnego, powinieneś zgłosić go do tego ubezpieczenia w ZUS na formularzu ZUS ZCNA. Za osobę zgłoszoną w taki sposób do ubezpieczenia zdrowotnego nie opłacasz dodatkowej składki zdrowotnej (korzysta ona ze świadczeń na podstawie składki opłacanej przez ciebie).

Jaki kod tytułu ubezpieczenia wpisać w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przy uldze na start

Jeśli rejestrujesz się do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS z tytułu korzystania z ulgi na start, w formularzu zgłoszeniowym powinieneś wpisać odpowiedni, sześciocyfrowy kod. Dla ulgi na start jest to kod rozpoczynający się cyframi 05 40. Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty, oraz czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności, w kodzie wpisujesz 00. Cały, sześciocyfrowy kod w tym przypadku powinien wyglądać: 05 40 00.

Jeśli jednak masz prawo do emerytury/renty albo posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, powinieneś wpisać właściwy kod, zgodnie z instrukcją poniżej.

Ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (piąta cyfra kodu ZUS)

Wpisujesz:
0 – jeśli nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty
1 – jeśli masz ustalone prawo do emerytury
2 – jeśli masz ustalone prawo do renty
Stopień niepełnosprawności (szósta cyfra kodu ZUS)

Wpisujesz:
0 – jeśli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności
1 – jeśli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
2 – jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
3 – jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Lista wszystkich kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów do ZUS znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w załączniku nr 18.

Ile płaci się przy uldze na start

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne będziesz opłacał  od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. W 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł i tyle co miesiąc powinieneś płacić do ZUS.

Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, tj. opłacasz ją w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Możesz być zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności w okresie ulgi na start. Będzie dotyczyć to przypadków, gdy:

  • jesteś emerytem bądź rencistą i twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego

Jeśli jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i będziesz prowadził tylko tą działalność, będziesz opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Deklaracje ZUS przy uldze na start

Jeśli opłacasz składkę zdrowotną tylko za siebie, masz obowiązek do 10. dnia następnego miesiąca po rozpoczęciu działalności i zgłoszeniu do ubezpieczeń złożyć do ZUS deklarację ZUS DRA, w której wykazujesz kwotę wpłaconych składek. Do końca okresu korzystania z ulgi na ZUS nie musisz już składać deklaracji ZUS DRA (chyba, że zatrudniasz pracowników). Kolejną deklarację składasz dopiero za miesiąc, w którym zobowiązany będziesz (po upływie 6 miesięcy) zgłosić się do „pełnych" ubezpieczeń.

Ulga na start a zawieszenie firmy

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy.

W trakcie zawieszenia możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Czy zleceniodawca, który podpisze umowę z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start, powinien odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne?

Jeśli korzystasz z ulgi na start i podpiszesz z innym przedsiębiorcą np. umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenie, twój zleceniodawca nie musi odprowadzać składek ZUS na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy (jest ona uznawana jako wykonywana w ramach działalności gospodarczej). Warunkiem jest jednak to, że:

  • przedmiot tej umowy jest taki sam, jak przedmiot prowadzonej działalności
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej

Rezygnacja z ulgi

Pamiętaj! Możliwość skorzystania z ulgi ZUS jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem. Jeśli chcesz zrezygnować z ulgi, powinieneś na normalnych zasadach zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Ważne! Jeśli zrezygnujesz z ulgi na start, do czego masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

Co po uldze na start

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacał obniżone (preferencyjne) składki ZUS. Podobnie, gdy zrezygnujesz z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy. Ulga ta liczy się za pełne 24 miesiące, więc jeśli zrezygnujesz z ulgi na start np. w połowie miesiąca, okres obniżonych składek zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.

Po 6 miesiącach ulgi na start albo wcześniej, jeśli z niej zrezygnowałeś, wyrejestruj się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się  cyframi 05 40. Następnie zgłoś się do ubezpieczeń w ramach obniżonych (preferencyjnych) składek, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się  cyframi 05 70. Jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – z kodem 05 72.

O czym powinieneś pamiętać korzystając z ulgi

Jeśli skorzystasz z ulgi i nie będziesz opłacał składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy, nie będziesz miał w tym okresie prawa do świadczeń wynikających z tych ubezpieczeń. Jeśli zachorujesz, nie dostaniesz zasiłku chorobowego, jeśli będziesz miał wypadek przy pracy, nie będziesz miał prawa do świadczeń wypadkowych.

Jeśli chcesz mieć pełne ubezpieczenie, możesz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w ZUS (w dowolnym momencie w ciągu 6 miesięcy obowiązywania ulgi). Masz prawo do skorzystania z możliwości opłacania niższych składek.

Pamiętaj, że po 6 miesiącach powinieneś obowiązkowo zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS  - na standardowych albo preferencyjnych warunkach (niższe składki przez 24 miesiące).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

 

Źródło:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-zus/ulga-na-start-wlasna-firma-przez-6-miesiecy-bez-zus

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
ul. Moniuszki 16/55
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Categorised in: