Ważne terminy

7.12.2020 (poniedziałek)

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2020 r.
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w listopadzie 2020 r.

10.12.2020 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2020 r.

15.12.2020 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata do PPK za listopad 2020 r.

21.12.2020 (poniedziałek)

 • wpłata za listopad 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • wpłata za listopad 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za listopad 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za listopad 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w maju 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o pdof, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego - Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za listopad 2020 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

- podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w listopadzie 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

- spółkę, która w listopadzie 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • wpłata za listopad 2020 r. na PFRON

28.12.2020 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za listopad 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8VAT-9MVAT-12 za listopad 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za listopad 2020 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za listopad 2020 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2020 r.
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2020 r.

31.12.2020 (czwartek)

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2020 r.

 

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577