Ważne terminy

5.02.2019 (wtorek)
• złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2019 r.

7.02.2019 (czwartek)
• wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2019 r.
• wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
• wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

11.02.2019 (poniedziałek)
• wpłata składek ZUS za styczeń 2019 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
• złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2019 r.

15.02.2019 (piątek)
• wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2019 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
• wpłata I raty podatku od środków transportowych
• wpłata składek ZUS za styczeń 2019 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
• złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

20.02.2019 (środa)
• wpłata za styczeń 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
• wpłata za styczeń 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
• wpłata za styczeń 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
• wpłata za styczeń 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
• wpłata za styczeń 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
• wpłata za styczeń 2019 r. na PFRON

25.02.2019 (poniedziałek)
• wpłata podatku VAT za styczeń 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
• wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
• złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń 2019 r.
• złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2019 r.
• złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2019 r.
• złożenie JPK_VAT za styczeń 2019 r.
• przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2019 r.

28.02.2019 (czwartek)
• przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
• przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2018 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
• przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. (PIT-40A/11A)
• przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2018 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
• przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2018 r.
• przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2019 r.
• przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2018 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Mizia
Plac Wolności 3
(dawny budynek Policji)
43-400 Cieszyn
NIP 5482127798
Telefon 792 304 577